ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำผลิตภัณฑ์ YouTube Premium

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำผลิตภัณฑ์ YouTube Premium ("โปรแกรม") การเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะ "ผู้บอกต่อ หรือ "เพื่อน" (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (โดยเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") โปรแกรมนี้พร้อมให้บริการในบางประเทศตามที่กำหนดโดย Google เท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ผู้สมัครใช้บริการ YouTube Premium แบบชำระเงินปัจจุบัน ("ผู้บอกต่อ") สามารถแนะนำรายชื่อติดต่อให้สมัครใช้บริการ YouTube Premium (ตามที่แสดงในหน้าแรกของ youtube.com/premium) ("การสมัครใช้บริการ YouTube Premium") โดยเข้าสู่ระบบบัญชี YouTube Premium ของผู้บอกต่อเพื่อรับลิงก์การอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกัน ("ลิงก์คำเชิญ") และแชร์ลิงก์คำเชิญให้กับรายชื่อติดต่อของผู้บอกต่อผ่าน SMS, โซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือวิธีอื่นที่สามารถทำได้ ผู้บอกต่อต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากรายชื่อติดต่อแต่ละคนก่อนส่งลิงก์คำเชิญ ผู้บอกต่อจะต้องไม่โพสต์ลิงก์คำเชิญในรูปแบบสาธารณะหรือโซเชียลมีเดีย

สำหรับรายชื่อติดต่อแต่ละรายที่ลงชื่อสมัครใช้บริการ YouTube Premium ผ่านลิงก์คำเชิญของผู้บอกต่อและกลายมาเป็นสมาชิก YouTube Premium แบบชำระเงิน ("เพื่อน") ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เวลา 13:59:59 น. เวลาประเทศไทย ("วันที่ข้อเสนอสิ้นสุด"):

(ก) ผู้บอกต่อจะได้รับเครดิตเทียบเท่าค่าบริการ YouTube Premium 1 เดือนที่เรียกเก็บจากผู้บอกต่อ ("ส่วนลดสำหรับผู้บอกต่อ") ซึ่งจะแสดงในบัญชี YouTube Premium ทันทีหลังจากเดือนที่เพื่อนกลายเป็นสมาชิก YouTube Premium แบบชำระเงิน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้บอกต่อจะต้องได้รับส่วนลดสำหรับผู้บอกต่อไม่เกินสิบสอง (12) สิทธิ์ก่อนวันที่สิ้นสุดข้อเสนอ ผู้บอกต่อจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดสำหรับผู้บอกต่อทั้งหมดจากโปรแกรมนี้ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต หากผู้บอกต่อยกเลิกหรือระงับบัญชี YouTube Premium และ

(ข) เพื่อนจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน YouTube Premium เป็นระยะเวลานาน 3 เดือนในราคารวม 10 บาท (หรือหากเพื่อนอาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่มีโปรแกรมนี้ให้บริการ ราคาจะปรับตามที่ประเทศนั้นกำหนด) โดยราคาดังกล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดอันรวมถึงภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก ("สิทธิประโยชน์ของเพื่อน") ในการได้รับสิทธิประโยชน์ของเพื่อนนั้น เพื่อนจะต้อง (i) มีบัญชี Google หรือ YouTube อยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ 1 พฤษภาคม 2022 (ii) ไม่เคยมีบัญชี YouTube Premium ที่ไม่ได้ใช้งานหรือกำลังใช้งานอยู่มาก่อน และ (iii) มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก YouTube Premium ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายของ YouTube ที่นี่ รวมถึงต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของตนหรือได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

"ผู้บอกต่อ" และ "เพื่อน" ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ลิงก์คำเชิญมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ ลิงก์คำเชิญที่ไม่มีการใช้งานจะถูกระงับก่อนวันที่ข้อเสนอหมดอายุหรือก่อนการระงับโปรแกรมของ Google ส่วนลดสำหรับผู้บอกต่อไม่สามารถ (1) ใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือ (2) ขายหรือโอนสิทธิ์การบอกต่อ หรือ (3) แลกเป็นเงินสด YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเวลาใดก็ได้ตามที่ YouTube เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว YouTube อาจเพิกถอนส่วนลดสำหรับผู้บอกต่อหรือสิทธิประโยชน์ของเพื่อน หรือตัดสิทธิ์ผู้บอกต่อหรือเพื่อนในกรณีที่สงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบหรือการละเมิดข้อกำหนด