Nest + YouTube Premium

โปรโมชันทดลองใช้ YouTube Premium 3 เดือนนี้สำหรับผู้เข้าร่วมในประเทศไทยที่ซื้อและเปิดใช้งาน Google Nest Mini ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 เวลา 01:59 น. ICT ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูลเท่านั้น ปัจจุบันใช้ YouTube Premium, YouTube Music Premium หรือ Google Play Music และต้องไม่มีการสมัครใช้บริการ YouTube Premium, YouTube Music Premium หรือ Google Play Music หรือไม่เคยทดลองใช้ YouTube Premium, YouTube Music Premium หรือ Google Play Music มาก่อน ต้องแลกรับข้อเสนอภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2023 เวลา 01:59 น. ICT คุณต้องมีรูปแบบการชำระเงินที่ใช้งานได้สำหรับการลงทะเบียน แต่เราจะไม่เรียกเก็บเงินจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือนสำหรับราคาสมัครสมาชิกรายบุคคล ซึ่งปัจจุบัน 159 บาท/เดือน สำหรับการเรียกเก็บเงินทาง YouTube หรือ 209 บาท/เดือน สำหรับการเรียกเก็บเงินโดย Apple ไม่มีการคืนเงินสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่เหลือ ข้อเสนอนี้จำเป็นต้องใช้บัญชี Google ผู้โปรโมต: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043